SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

 1. Yeşilce Mah. Destegül Sok. No:1/A Kağıthane-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş.(ÖDEAL) ([email protected]) 6493 S. Kanun kapsamında TCMB lisansı ile faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşu olup, tarafınızla kurulacak çerçeve sözleşme ilişkisi içerisinde, tarafınızın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı olacaktır.
 2. Ödeal; aynı marka adı altında hizmet verdiği mobil uygulama ve yazılım marifetiyle, banka/kredi kartı ile gerçekleştirilen mal/hizmet alımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
 3. Ödeal ile kuracağınız sözleşmesel ilişki kapsamında Ödeal tarafından sağlanan başta web uygulaması, mobil uygulama, fiziksel pos uygulamaları veya Ödeal tarafından uygunluğu kabul edilen diğer mecralarda, Alıcı’yı doğrulayan bilgiler, tutar, gönderen’in ad/soyad, telefon numarası, tahsilata yarayan her türlü bilgi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla akışın gerektirdiği diğer bilgileri sunmanız gerekmektedir.
 4. Ödeme işlemi, gönderen tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır. Ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır.  Gönderen, aşağıda 5. Maddede düzenlenen sürelerden önce onayı geri alabilir. Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır.
 5. Ödeme emri, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alındıktan sonra aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça gönderen tarafından geri alınamaz.Ödeme işleminin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, gönderen, ödeme emrini ödeme hizmeti sağlayıcısına ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz.Doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, gönderen ödeme emrini en geç fonların hesaba borç kaydedilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş günü sonuna kadar geri alabilir.Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye ilişkin fonları ödeme hizmeti sağlayıcısının tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.Bu gibi durumlarda ödeme hizmeti kullanıcısı ödeme emrini en geç ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş gününün sonuna kadar geri alabilir. Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emrinin geri alınması tarafların anlaşmasına bağlıdır. İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hallerde, gönderenin süre geçtikten sonra işlemi geri alabilmesi için alıcının onayı gerekir. Sözleşmede kararlaştırılması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme emrinin geri alınması için ücret talep edilebilir.
 6. Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına ulaştığı an, ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin bir iş günü içinde en son ne zaman alınacağına ilişkin bir saat belirleyebilir. Belirlenen saatten sonra alınan ödeme emri ertesi iş günü alınmış sayılır. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye ilişkin fonları ödeme hizmeti sağlayıcısının tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.
 7. Ödeme işleminin azami tamamlanma süresi 45 gündür.
 8. Ödeme aracı için harcama limiti somut olayın şartlarına ve Üye İşyeri’nin performansına göre Ödeal tarafından takdir edilir.
 9. Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödenecek bedeller, çerçeve sözleşmenin mali hükümler kısmında, Ödeal’a ait web sitesi ve uygulamalar kısmında düzenlenerek ilan edilir.
 10. Ödeme hizmetine ilişkin para birimi kural olarak Türk Lirası olup, İşyeri yabancı para birimi ile tahsilat yapmak istediği taktirde bunun onayını Ödeal’dan yazılı şekilde alacaktır. Para birimin döviz cinsinden olması halinde uygulanacak döviz kuru Ödeal tarafından belirlenir. Bu kur her halde serbest piyasa döviz kurunun yüzde 5 artı veya eksisi aralığında olacaktır.
 11. Ödeme hizmeti kullanıcısının cihazları, Ödeal uygulamasına ve Ödeal yazılımına uygun teknik özellikleri barındırmak zorundadır. Taraflar arasında gerçekleştirilecek bildirimler, taraflar arasındaki çerçeve sözleşmenin ilgili hükümlerinde düzenlenir.
 12. Ödeme hizmeti kullanıcısı, çerçeve sözleşmede yer alan bilgi ve koşullara erişim hakkına sahip olup, ilgili bilgiler, bu kapsamda yapacağı yazılı talebine takiben 30(otuz) gün içerisinde temin edilir.
 13. Ödeme hizmeti kullanıcısına yapılacak bilgi ve bildirimler, taraflar arasındaki ilişkinin ve somut olayın şartlarına göre gerçekleştirilir.
 14. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme aracına özenle bakma, kullanma ve muhafaza etme, bu cihazın yetkilendirilmemiş kişilerin kullanımına geçmemesini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda objektif her türlü tedbiri alacaktır. Ödeme hizmeti kullanıcısı; ödeme aracının kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda Ödeal’ı, çerçeve sözleşmede belirtilen yöntemlerden birine göre ivedilikle bilgilendirecektir.
 15. Ödeal; başta ödeme hizmetinin, ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından kanun, mevzuat ve ahlaka aykırı kullanım halleri ve mali yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirme halleri olmak üzere, kapsamı çerçeve sözleşmede yer alacak diğer hallerin varlığı halinde ödeme aracını kullanıma kapatma hakkına sahiptir.
 16. Ödeme hizmeti kullanıcısı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren ödeme hizmeti sağlayıcısına gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içinde yapılır. Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme işlemine ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen tüm bilgilerin ödeme hizmeti kullanıcısına sağlanmamış olması halinde, ödeme hizmeti kullanıcısı bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların kuruluş tarafından saklanması esastır. Ödeme hizmeti kullanıcısının gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü ödeme hizmeti sağlayıcısına aittir. Ödeme işleminin ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal gönderene iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür. Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen, 44 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Gönderen, ödeme aracını hileli kullanması veya aşağıda 17.maddede düzenlenen yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının aşağıdaki 17.maddekapsamındaki bildirimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.
 17. Ödeme aracıyla onay verilecek ödeme işlemleri için taraflar arasında bir harcama limiti kararlaştırılabilir. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında göndereni kullanıma kapatma gerekçesi konusunda kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme aracını kullanıma açar veya gönderene yeni bir ödeme aracı temin eder.Ödeme hizmeti kullanıcısı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, ödeme hizmeti kullanıcısı durumu derhal ödeme hizmeti sağlayıcısına veya ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenmiş kuruluşa bildirir. Ödeme aracının veya ödeme aracına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin ödeme hizmeti kullanıcısına güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasından ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumludur.
 18. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarır. Yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre bir iş günü uzatılabilir. Ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırılması halinde bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez.
 19. Ödeme emrinin gönderen tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderene karşı sorumludur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını –yukarıda düzenlenen 18. madde doğrultusunda-aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur.
 20. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı -yukarıda düzenlenen 19. maddeyesorumlu olduğu hallerde- ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir.
 21. Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir.
 22. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme emrinin –yukarıda düzenlenen 21. maddeye- uygun şekilde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı sorumludur.
 23. Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı alıcının ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
 24. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işleminin –yukarıda düzenlenen 23. maddeye uygun olarak- gerçekleştirilmesinden alıcıya karşı sorumludur. Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir.
 25. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir.
 26. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminin nedenlerini tespit eder ve sonucunu alıcıya bildirir.
 27. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, gönderen gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. Ödeme hizmeti sağlayıcısı gönderenden talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.
 28. Ödeme işleminin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, gönderen –yukarıdaki 27. maddede düzenlenen- koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.
 29. Ödeme işlemine ilişkin onayın doğrudan ödeme hizmeti sağlayıcısına verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az bir ay önce gönderene bildirimde bulunulması hallerinde ödeme işlemi için gönderenin herhangi bir geri ödeme talep etme hakkı bulunmamaktadır.
 30. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, gönderenin geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Bu hüküm –yukarıda 27. Ve 28. Maddede- düzenlenen durumlarda uygulanmaz.
 31. Taraflar arasındaki çerçeve sözleşme, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi halinde, ödeme hizmeti kullanıcısının onayı, hazırlar arasında gerçekleştirilmesi halinde ise karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve herhangi bir nedenle feshedilinceye dek devam eder.
 32. Tarafınızca müşterilere sağlanacak mal/hizmetin teslim süresinin, tahsil tarihinden daha sonraki bir tarihe denk geleceği durumlarda ÖDEAL, söz konusu mal/hizmetin müşteriye teslim edildiğini teyit edene kadar, ilgili işlem bedelini tarafınıza aktarmama hakkını saklı tutar.
 33. Çerçeve sözleşmenin sona erme ve fesih şartları çerçeve sözleşmede düzenlenir. Her halde Ödeal’ın tek taraflı ve tazminatsız olarak çerçeve sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 34. ÖDEAL, aktarmış olduğunuz kişisel verilerinizin; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yasal mevzuata uygun şekilde edinildiğini ve gerekli izinlerin bu yasa kapsamında alındığını ve bu kapsamdaki yükümlülüğüne uygun hareket edilmesini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını, söz konusu 3. kişi bilgi ve kişisel verilerin yasaya uygun şekilde edinilmemiş olması veya kullanılması için gerekli izinlerin yasaya uygun olarak alınmamış olması veya bu hükmün çeşitli desiselerle ihlali durumunda diğer tarafa yönelebilecek ve diğer tarafın karşı karşıya kalabileceği bundan doğan zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 35. ÖDEAL, edindiği 3. kişi bilgi ve kişisel verilerini; KVKK’na uygun olarak işleyeceğini ve KVKK’nun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine uyarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla KVKK’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, bu hükmün çeşitli desiselerle ihlali durumunda diğer tarafa yönelebilecek ve diğer tarafın karşı karşıya kalabileceği bundan doğan tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, bu çerçevede talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak birbirlerine vermekle yükümlüdür.
 36. Taraflar, edindiği kişisel verileri ve diğer her türlü bilgileri, diğer tarafın talebi halinde, yetkili temsilcisinin huzurunda tüm kopyaları ile birlikte derhal sileceğini ve yok edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 37. Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklar hakkında Türk Hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu hükmü değiştirme hakkı saklıdır.
 38. İşbu bilgilendirme metninde yer verilmiş olmakla birlikte, çerçeve sözleşme konusu hizmet kapsamında olmayan ve tarafları ilgilendirmeyen düzenlemeler, taraflar açısından bağlayıcı değildir. Yine taraflar arasındaki münasebetlerde başvurulacak temel ve nihai metin, çerçeve sözleşmedir.İşbu bilgilendirme metni, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 34. Maddesi doğrultusunda ilan edilmektedir.

Start typing and press Enter to search

Sizi Arayalım