ÖDEAL’da kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede ÖDEAL, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkânlar kullanılır.

ÖDEAL tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları,

 • Kişisel verileriniz; hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.
 • Kişisel verileriniz, sağladığımız hizmete ve ticari faaliyetlerimize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; çağrı merkezi, internet sitesi, kısa mesaj, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, web sitelerimizi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hizmetimizi kullanımınız sırasında temin edilen kişisel verileriniz ya da web sitemizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie’ler (çerezler) vasıtasıyla üretilen diğer verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, yeni hizmetlerin, kampanyaların, promosyonların tanıtımı, bu kapsamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilmektedir.
 • Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması,

Size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek adına, hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (idari süreçlerimiz, lokasyonlarımızın fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, müşteri/tedarikçi/çalışan vb. değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.) ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, hizmet alınan/verilen iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde temin edilen kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerin, belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çağrı merkezi,  internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız,

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahibi,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 • Aydınlatma Metni

İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

 • KVKK Başvuru Formu

İlgili dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Start typing and press Enter to search

Sizi Arayalım